ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Bedenktijd: de termijn waarbinnen jij als consument gebruik kunt maken van je herroepingsrecht.

1.2 Consument: jij, als ‘natuurlijke’ persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met ons (Skinformation), in dit geval de ‘ondernemer’;

1.3 (Werk)dag: alle dagen van maandag t/m vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen en perioden waarin bij Skinformation alleen orders geplaatst kunnen worden (en geen verdere orderafhandeling en/of -levering van deze orders plaatsvindt). De perioden waarin bij Skinformation alleen orders geplaatst kunnen worden, worden gedurende de periode op de homepage van onze website aangegeven.

\1.4 Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid

1.5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt

1.6 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

1.7 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, oftewel Skinformation.

1.8 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Skinformation georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van 1 of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.9 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

1.10 Schriftelijk: communicatie per brief of email.

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Skinformation

Griftdijk 19
6515AE Nijmegen

E-mail: info@s-formation.nl

KvK-nummer: 55751156
BTW-nummer: NL002263297B12

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Skinformation en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Skinformation en de consument.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Skinformation zijn in te zien en op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het 2e en 3e lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

4.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Skinformation gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe

weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Skinformation niet.

4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 5 – DE OVEREENKOMST

5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door jou als consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en na acceptatie van je bestelling door Skinformation

5.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief btw en eventuele andere belastingen of heffingen en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.3 Indien je het aanbod langs elektronische weg aanvaardt, bevestigt Skinformation onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door Skinformation is bevestigd, kan je de overeenkomst ontbinden.

5.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Skinformation passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Skinformation voor een veilige web omgeving Indien je als consument electronisch kan betalen, zal Skinformation daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.5 Skinformation kan zich -binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of jij als consument aan je betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Skinformation op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Skinformation gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

ARTIKEL 6A – ONTBINDINGSRECHT

Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door jou of een vooraf door jou aangewezen en aan Skinformation bekendgemaakte vertegenwoordiger. Tijdens de bedenktijd zal je zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Je zal het product slechts in die mate uitpakken of

gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van je herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Skinformation retourneren, conform de door Skinformation verstrekte redelijke en duidelijk instructies, bij gebreke waarvan Skinformation zich ten aanzien van de terugbetaling van de aanschafprijs op haar algemeen opschortingsrecht ex artikel 6:25 BW kan beroepen.

ARTIKEL 6B – LEVERING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

Skinformation doet haar uiterste best alle aangekochte producten binnen de periode die wordt aangegeven op de website te leveren. Hiervoor is Skinformation echter ook afhankelijk van haar leverancier en transporteur. Alle op onze website vermelde levertijden zijn dan ook een indicatie. Wij zijn niet aansprakelijk indien levering op een later tijdstip plaatsvindt. Het overschrijden van de levertijd of overschrijden van een termijn van meer dan 30 dagen na het plaatsen van de bestelling stelt Skinformation niet automatisch in gebreke. Uiteraard zullen we jou als consument zo snel mogelijk op de hoogte stellen als de op de website genoemde levertermijn niet gehaald kan worden en we houden je op de hoogte van de voortgang. Er is sprake van een geslaagde levering indien het product is geleverd aan het opgegeven adres, bij buren of een dichtstbijzijnd afhaalpunt.
PostNL bezorgt de bestellingen van Skinformation binnen Nederland. Als plaats van levering geldt het adres dat je aan ons kenbaar hebt gemaakt bij het plaatsen van de bestelling. Indien PostNL er niet in slaagt de bestelling aan jou of de buren te overhandigen, zal PostNL een briefje achterlaten waarin staat vermeld op welke afhaalpunt je het pakket kunt ophalen.
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan Skinformation verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van levering op jou over.
Eventuele klachten met betrekking tot de staat waarin de producten zijn geleverd kunnen niet later dan veertien (14) werkdagen na ontvangst per e-mail of telefonisch worden gemeld bij Skinformation.

ARTIKEL 7 – KOSTEN IN GEVAL VAN ONTBINDING

7.1 Indien je gebruik maakt van je ontbindingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor jouw rekening.

7.2 Indien je een bedrag betaald hebt, zal Skinformation dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of ontbinding, terugbetalen. Kosten van retourzending blijven voor rekening van de consument.
 7.3 De ontbinding moet worden gemeld per email (info@s-formation.nl) conform de retour-/ruil instructies. De koop- en verkoopovereenkomst tussen Skinformation en jou wordt dan ontbonden. Je bent dan verplicht de goederen zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen) terug te sturen naar Skinformation. Om een terugbetaling te krijgen, moet het product in nieuwe, en ongebruikte staat zijn, met alle oorspronkelijke verpakkingen.

ARTIKEL 8 – UITSLUITING ONTBINDINGSRECHT

8.1. Skinformation kan het ontbindingsrecht van jou als consument uitsluiten voor zover voorzien in artikel 8, lid 2. De uitsluiting van het ontbindingsrecht geldt slechts indien Skinformation dit duidelijk in het aanbod en/of tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.

8.2 Uitsluiting van het ontbindingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
die door Skinformationtot stand zijn gebracht overeenkomstig met specificaties van jou als consument;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
die snel kunnen bederven of verouderen;
waarvan de verzegeling is verbroken.

ARTIKEL 9 – DE PRIJS

9.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

9.2 In afwijking van het vorige lid kan Skinformation producten, waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt waar Skinformation geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

9.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

9.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

9.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.

9.6 Prijswijzigingen als gevolg van vergissing of (technische) fouten, binden Skinformation niet en zorgen ervoor dat de overeenkomst automatisch komt te vervallen.

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

10.1 Skinformation staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2 Een door Skinformation, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die je op grond van de overeenkomst tegenover Skinformationkan doen gelden.

ARTIKEL 11 – DUURTRANSACTIES

11.1 Je kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

11.2 Je kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

ARTIKEL 12 – BETALING

12.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen direct te worden voldaan. Er kan betaald worden middels IDEAL.

ARTIKEL 13 – KLACHTENREGELING

13.1 Skinformationbeschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Skinformation nadat je de gebreken hebt geconstateerd.

13.3 Bij Skinformation ingediende klachten worden binnen een termijn van uiterlijk 7 (werk)dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. We streven er echter naar een reactietermijn van dezelfde of volgende werkdag. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt dan 7 (werk)dagen, wordt door ISkinformation binnen de termijn van 7 (werk)dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 14 – AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot het bedrag van de aankoopprijs. IK Skin Perfection aanvaardt (uitgezonderd opzet of grove schuld) op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor (in)directe schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit:
- (onjuist) gebruik van de website;
- problemen die door internet kunnen ontstaan, zoals storingen, tijdelijke onderbrekingen, fouten of vertraging in het geven van informatie en service door IK Skin Perfection;
- onvolledigheid, onrechtmatigheid of onjuistheid van enige op onze website of door ons per email verstrekte informatie, adviezen of ideeën;
- (tijdelijke) onbereikbaarheid van de website;
- door de klant onjuist verstrekte gegevens;
- het na aanschaf onjuist of afwijkend gebruiken, toepassen, hanteren of bewaren van producten;
- enige tekortkoming bij het uitvoeren van de ‘overeenkomst’ of het schenden van enige andere verplichtingen t.o.v. de klant

14.2 Aanwijzingen op verpakkingen/bijsluiters dienen opgevolgd te worden (indien aanwezig/van toepassing). Bij afwijkend gebruik of toepassing aanvaardt Skinformation geen aansprakelijkheid. Informatie of gebruiksadviezen mogen niet worden beschouwd als advies van medische aard. Bij klachten, allergieën of aandoeningen raden wij aan eerst contact met een arts op te nemen of informatie in te winnen over de ingrediënten, alvorens producten te kopen of gebruiken. Ook natuurlijke verzorgingsproducten of ingrediënten kunnen allergische reacties geven.

14.3 Schade of klachten moeten zo snel mogelijk, en in elk geval binnen 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk aan Skinformation worden gemeld. Schade, niet binnen deze termijn gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij kan worden aangetoond dat de schade redelijkerwijs niet eerder gemeld kon worden.

ARTIKEL 15 – PRIVACY

15.1 Skinformation houdt zich bij de verwerking van je persoonlijke gegevens aan de wettelijke bepalingen. We gebruiken je persoonlijke gegevens alleen t.b.v. een zo

makkelijk en foutloos mogelijk verloop van je bestelling(en), het contact en voor het toesturen van aanbiedingen en nieuwsbrieven. We zullen je gegevens nooit aan derden verkopen of doorgeven voor marketing- of andere doeleinden en stellen ze alleen beschikbaar aan partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling.

15.2 Uitzondering hierop zijn wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen in geval van fraudebestrijding of het beschermen van Skinformation onze klanten of derden. Zie voor meer informatie ons privacy beleid.

ARTIKEL 16 – PLICHTEN VAN DE KLANT

16.1 Indien de klant via de internetsite een account bij Skinformation aanvraagt, verschaft Skinformation na controle en akkoordbevinding aan de klant een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor het gebruik door de desbetreffende gebruiker die zich heeft aangemeld.

16.2 De klant garandeert dat de betreffende gebruiker bevoegd is tot het doen van bestellingen namens de klant.

16.3 De klant ziet erop toe dat de gebruiker de gebruikersnaam en het wachtwoord strikt vertrouwelijk zal gebruiken en niet aan derden zal verstrekken. Skinformation mag ervan uitgaan dat als een gebruiker zich aanmeldt onder bedoelde gebruikersnaam en wachtwoord, dat het de handelingsbevoegde gebruiker betreft van de klant.